Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 11.02.2022 09:35:48


1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nokia-Seura ry. Sen kotipaikka ja toimialue on Nokian kaupunki.


2.Tarkoitus ja toiminnan laatu


2.1.Yhdistyksen tarkoituksena on
-lisätä kotiseututietoutta ja ylläpitää kotiseutuhenkeä
-osallistua kotiseudun kehittämiseen sen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
-toimia ihmisten viihtyvyyden ja elinympäristön laadun parantamiseksi
-vaalia ja edistää erilaisia paikallisia kulttuureja, nivoa yhteen nokialaisuuden juuria ja nykyisyyttä.


2.2.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
-toimia alueensa puoluepoliittisesti sitoutumattomana etujärjestönä, olla yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon
-tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille
– harjoittaa monipuolista yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden, tiedotusvälineiden, oppilaitosten, paikkakunnan yritysten sekä Suomen Kotiseutuliiton ja alueellisten kotiseutuyhteisöjen kanssa
-järjestää yleisötilaisuuksia, teemapäiviä, tapahtumia, näyttelyitä, kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
-harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä koulutus- ja tiedotustoimintaa
-edistää paikallisten perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä kotiseudun luonto- ja kulttuuriympäristön vaalimista
-myöntää stipendejä tai apurahoja kotiseututoimintaa edistäviin tarkoituksiin.
-muodostaa erityistoimintojaan varten rekisteröimättömiä toimikuntia tai muita alaosastoja.


2.3.Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus
-kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja sekä järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
-harjoittaa tarkoitusperiään edistävää pienimuotoista satunnaista matkailu- ja kahvila-/ravintolatoimintaa sekä julkaisujen ja muiden kotiseututuotteiden myyntiä ja kustannustoimintaa. Toimintojaan varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.


3.Jäsenet

3.1.Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan ja säännöt.
Yhdistyksen jäseniä ovat
-varsinaiset jäsenet
-kannattajajäsenet
-kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus, joka myös ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenyys alkaa siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous, hallituksen esityksestä, kutsua kotiseututoiminnassa erityisesti ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Yhdistyksessä voi samanaikaisesti olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.
3.2.JäsenmaksutSivu: 3(6)
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
3.3.Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet. Jäsen, joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yhden vuoden ajalta, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi.


4.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa; erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään kymmenen (10) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai muita alaosastoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


5.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja jaSivu: 4(6)
varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

6.Tilikausi ja toiminnantarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kevätkokousta.


7.Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen huhtikuun loppuun ja syyskokouksen joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksissa voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää muillekin henkilöille. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista, äänioikeutetuista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on syyskokouksen päättämällä tavalla julkaistava
kokouskutsu yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä sanomalehdessä tai lähetettävä kutsu jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


9.Yhdistyksen varsinaiset kokoukset


9.1.Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai -tarkastajien lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
8.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.2.Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
6.Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen määrästä
7.Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
8.Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
9.Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
10.Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
11.Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai joka tapauksessa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan valmistella ja sisällyttää kokouskutsuun.
10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Asiasta on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla aikaa vähintään yksi (1) kuukausi. Kummassakinkokouksessa yhdistyksen purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat kotiseututoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan yhdistyksen arkiston ja muun omaisuuden luovuttamisesta jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallintaan purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys tulee lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.